سرولوژی تشخيصی

آزمونهای سرولوژيک

آزمایش ممانعت از هماگلوتيناسيون (HI)

آزمایش HI  یا  آزمون ممانعت از هماگلوتيناسيون جهت ارزیابی پاسخ سرمی دستگاه ایمنی پرنده به عفونت هایی که عامل مسبب آن توانایی آگلوتینه کردن گلبول های قرمز را دارد، استفاده می شود . ویروس های نیوکاسل، آنفلونزا، آدنو ویروس ها و باکتری هایی مثل مایکوپلاسماها از این خاصيت برخوردارهستند، اما به صورت معمول برای ارزيابی پاسخ دستگاه ايمنی پرنده عليه نيوکاسل و آنفلوانزا از اين آزمون بهره می برند.  چون آنتی بادی هایی که در بدن علیه این عوامل ویروسی تولید می شود قادر به ممانعت از آگلوتیناسیون یا جمع شدن گلبول های قرمز هستند.

تعییین تیتر مادری جوجه ها جهت مشخص کردن برنامه جامع و مناسب واکسیناسیون  و نیز ارزیابی میزان تیتر متوسط گله پس از واکسیناسیون جهت تعیین راهبرد آینده برنامه واکسیناسیون در گله  و تعیین تیتر ایجاد شده متعاقب بیماری در گله برای تأیید تشخیص های مبتنی بر علائم بالینی و کالبد گشایی از مهمترین کاربردهای این آزمایش می باشد.

استفاده از آزمون ND-HI:

1.       ارزيابی ميزان پادتن يا آنتی بادی جوجه ها در سنين پايين با هدف تدوين برنامه واکسيناسيون.

2.       ارزيابی پاسخهای دستگاه ايمنی پرندگان و مانيتورينگ گله پس از واکسيناسيون.

3.       تشخيص و يا تأیيد تشخيص بيماری بالينی در گله های طيور.

استفاده از آزمون AI-HI (H9N2):

1.       ارزيابی پاسخ گله به برنامه واکسيناسيون.

2.       تشخيص و يا تأييد تشخيص عفونت و يا بيماری بالينی در گله.

آزمایش سريع سرمی (RSA)   یا (SPA)Serum Plate Agglutination:

این آزمایش جهت ارزیابی وجود یا عدم وجود پاسخ سرمی علیه عوامل باکتریایی رایج  مانند مایکوپلاسماها و سالمونلاها در مدت زمان کوتاه انجام می پذیرد. اساس کار آزمایش بر ایجاد اتصال بین آنتی بادی احتمالی موجود در سرم پرنده با آنتی ژن رنگ دارشده عامل عفونی استوار است که به صورت ذرات آگلوتینه شده قابل مشاهده می باشند.

این آزمایش برای ارزیابی عفونتهایی مثل مایکو ‍‍پلاسما گالیسپتیکوم (MG)،مایکوپلاسما ساینوویه(MS) و سالمونلا پولوروم- گالیناروم(SP) در گله امکان استفاده دارد.

استفاده از آزمون RSA:

1.       مانيتورينگ گله های مولد با هدف شناسايی عفونت احتمالی.

2.       ارزيابی سرمی جوجه های توليد شده با هدف شناسايی عفونت احتمالی.

3.       تشخيص عفونت در گله های طيور صنعتی.

آزمون الایزا Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA):

اين آزمون برای تشخيص سرولوژيک و يا ارزيابی پاسخهای ايمنی عليه بيماريهای مختلف ويروسی و باکتريايی در گله های طيور استفاده می شود.

از کيتهای تجاری شرکتهای مختلف برای اين منظور استفاده می شود. گاهی از الايزا برای تأييد يافته های آزمونهای سريع سرمی استفاده می گردد.

از مهمترين کاربردهای اين آزمون ارزيابی ايمنی مادری جوجه ها عليه ويروس گامبورو با هدف تدوين و ارائه برنامه واکسيناسيون مؤثر عليه اين بيماری است.

همچنين برای تشخيص عفونتهای ويروسی مانند برونشيت، متانوموويروس پرندگان، رئوويروس و ... از الايزا می توان استفاده کرد.